«یک مشکل برطرف نشده، همچون سرطانی است که توان انتشار به فضاهای دیگر روابطتان را خواهد داشت و شادی، خوش دلی، عشق و زیبایی را از بین می‌برد.»

جهت استفاده از خدمات مشاوره می توانید به صورت کاملا ناشناس و با استفاده از نام مستعار ثبت نام نمایید . 

 

ثبت نام                                            ورود